Qualitat, Seguretat i Medi Ambient

ISO 9001
Sistema de Gestió de la Qualitat

Des de l’any 2001, l’empresa té implantat el sistema ISO (International Organization for Standarization) de gestió de la qualitat d’acord amb la norma UNE EN ISO 9001, obtenint l’acreditació per la LGAI el juliol del 2001. La nova denominació comercial de LGAI a partir de l’any 2003 és la d’Applus. Actualment l’entitat certificadora és ENAC.
Aquest sistema de gestió té com a principal objectiu subministrar de forma consistent productes que satisfacin els requisits del client i els reglamentaris aplicables, a més de fomentar la millora contínua i prevenir les no conformitats. L’eina permet millorar i assegurar la qualitat de tot el procés constructiu, des de l’encàrrec de l’obra fins al seu lliurament final, el que produeix un estalvi en costos i terminis que beneficia finalment als nostres clients.

ISO 45001
Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball

L’empresa té implantat un sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals segons l’especificació de la International Organization for
Standardization 45001.

Aquesta certificació es regeix per una política de prevenció de riscos laborals que se sustenta en el compromís de millora contínua per complir amb la legislació aplicable. Altres principis són la documentació, implantació i manteniment del sistema i la revisió periòdica per assegurar-se que la certificació segueix sent apropiada per l’organització. L’excel·lència en la gestió de la Seguretat i la Salut en obra, documentant exhaustivament tot el procés de la seva gestió, i tenint als nostres comandaments directius i personal d’obra format en aquesta disciplina, proporciona a LUIS PARÉS i als nostres clients seguretat jurídica davant la multitud d’incidències que poden derivar de l’incompliment de l’actual normativa, ja no només des del punt de vista laboral, sinó també del fiscal, civil o fins i tot penal.

ISO 14001
Sistema de Gestió Ambiental

Des 2017 LUIS PARÉS té acreditat per Applus la norma internacional ISO 14001, de Sistema de Gestió Ambiental que identifica, prioritza i gestiona els riscos ambientals en el dia a dia de la seva gestió empresarial.

Amb aquest sistema s’aconsegueix entre d’altres els següents objectius:

  • Ús eficient de les matèries primes i dels recursos energètics.
  • Classificació i reciclatge dels residus en totes les àrees d’activitat de l’empresa.
  • Reducció de riscos associats a problemes de contaminació i a les sancions que es pogués derivar.
  • Control i compliment de tota la normativa ambiental relacionada amb els productes utilitzats i processos seguits en l’empresa.
  • Revisió periòdica dels objectius establerts en matèria mediambiental per avaluar el seu compliment amb el ferm compromís de seguir un procés de millora contínua.
  • Tot el sistema està orientat a mitigar al màxim els impactes mediambientals derivats de les operacions de l’activitat constructora de LUIS PARÉS.

Assegurances

Tenim contractada una pòlissa oberta de Responsabilitat Civil i Patronal que inclou grues i maquinària amb un capital de 3.000.000 € i una de Tot Risc Construcció amb un capital equivalent als imports de les obres contractades. El nostre agent d’assegurances és

Ferrer&Ojeda / Sr. Ramón Bertrán
C/Tamarit, 155, 08015 Barcelona – Tel.: 93 280 59 59 – rbertran@ferrerojeda.com

Consulteu alguns dels nostres projectes seleccionats a continuació