Contractistes de l’Estat

Certificats per l’Administració

Tenim el Certificat de Classificació Empresarial (nombre 6.669 en el Registre Oficial de Contractistes), que renovem regularment, per a poder contractar amb les administracions públiques, tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal, amb una classificació que ens permet licitar per tot tipus de obres d’edificació, urbanització i rehabilitació.

Obres contractades

Hem contractat obres amb diverses administracions, entre d’altres: Infraestructures.cat (abans GISA), ADIGSA, Ajuntaments (Barcelona, Cornellà, Sant Boi), de diverses tipologies com escoles, centres mèdics, urbanitzacions, parcs, instal·lacions esportives, etc.

Classificació Empresarial

El Certificat de Classificació Empresarial suposa el reconeixement de la nostra empresa per contractar amb les administracions públiques en els següents tipus d’obres:

Grup A
 (MOVIMIENT DE TERRES I PERFORACIONS)

Subgrups 1, 2, 3 i 4 (desmuntatges i buidatges, esplanacions, pedreres, pous i galeries)

Grup B
(PONTS, VIADUCTES I GRANS ESTRUCTURES)

Subgrups 1, 2 i 4 (de fàbrica o formigó en massa, de formigó armat)

GRUP C (EDIFICACIONS)

Subgrup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9 (demolicions, estructures de fàbrica o formigó, estructures metàl·liques, feines de paleta, estucats i revestiments, feines de pedrera i marbre, paviments, enllosats i enrajolats, aïllaments i impermeabilitzacions, fusteria, tancaments metàl·lics)

Grup E
 (HIDRÀULIQUES)

Subgrups 1, 4, 5 i 7 (abastaments i sanejaments, sèquies i desguassos, defenses de marges i canalitzacions, obres hidràuliques sense qualificació especifica)

Grup G
(VIALS I PISTES)

Subgrups 4, 5 i 6 (amb ferms de mescles bituminoses, senyalitzacions i abalisaments de vials, obres vials sense qualificació especifica)

Grup I (INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES)

Subgrups 1, 6, 8 i 9 (enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses, distribució de baixa tensió, instal·lacions electròniques, instal·lacions elèctriques sense qualificació específica)

Grup J
(INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES)

Subgrups 1, 2, 4 i 5 (elevadors o transportadors, de ventilació, calefacció i climatització, de lampista i sanitàries, instal·lacions mecàniques sense qualificació especifica)

Grup K
 (ESPECIALS)

Subgrups 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 9 (fonaments especials, sondatges, injeccions i estacades, pintures i metal·litzacions, ornamentacions i decoracions, jardineria i plantacions, restauració de bens immobles historicoartístics, instal·lacions contra incendis).

Consulteu alguns dels nostres projectes seleccionats a continuació